Hållbara

samhällsfastigheter®

Vårt fokus är att utveckla och förvalta hållbara samhällsfastigheter där hyresgästerna är i centrum. Vi tar ansvar för hållbarhet inom ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Ekologiskt genom att skapa fastigheter med låg klimatpåverkan, socialt genom att säkerställa en god miljö för såväl brukare, personal och anhöriga, samt ekonomiskt genom att bygga för låga driftskostnader över tid.

Agenda 2030 för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling har de senaste åren etablerats som det huvudsakliga ramverket för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Målen är integrerade och odelbara. För agenda 2030 finns ett uttalat delat ansvar för genomförande på allt från politiker till forskare, näringsliv ned till enskilda individer. En fastighet är mer än bara fyra väggar och ett tak. Det är där större delen av förutsättningarna för en hållbar livsstil sätts. På det sättet har fastigheten en väldigt viktig roll i omställningen.

Ekologisk hållbarhet

Social Hållbarhet

EKONOMISK HÅLLBARHET