Långsiktighet i en effektiv process

.

Det viktigaste för Eirhem i vår roll som byggherre och fastighetsförvaltare är att vi tänker långsiktigt, att vi alltid bygger med hög kvalitet och att vi är effektiva. Med vår erfarenhet kan vi vid behov utveckla ett projekt från bygglov till nyckelfärdigt och hållbart boende med lång livslängd på mindre än 18 månader. Vår omfattande kunskap om projektutveckling gör även att vi kan utveckla större områden, exempelvis med andra bostäder, där äldreboendet blir en naturligt integrerad del av helhetslösningen. För att säkerställa att kvaliteten verkligen blir som förväntat anlitar vi certifierade konsulter som övervakar byggprocessen i varje detalj.

Vår byggprocess

2018
Behovsidentifiering

 

Behovsidentifiering

Alla projekt börjar efter att behovet av ytterligare äldreboendeplatser har identifierats. Ibland är det
omsorgsgivarna men ofta är det kommunerna själva som tar initiativet till etableringen av ett nytt boende.

Markanskaffning

 

Markanskaffning

Steg två är antingen att vi köper mark eller att vi får en kommunal markanvisning. I detta skede av projektet är alltid vår fastighetsutvecklare med och för en dialog med kommunen och övriga myndigheter om förutsättningarna. I de flesta fall behövs en ny detaljplan tas fram, något som kan ta ett till fem år. Eirhem har kompetens inom projektutveckling samt planutveckling och kan bistå med projektledning från råmark till färdigt område.

Projektering

 

Projektering

Eirhem använder alltid den bästa kompetensen inom arkitektur, våra egna medarbetare i kombination med anlitade externa experter som har specifik kompetens för byggnation av bostäder inom vård och omsorg. När vi godkänt förslaget från arkitekten kopplar vi in konsulter inom konstruktion, mark, el och VVS. Projekteringsfasen leds av Eirhems projektledare tillsammans med vår byggentreprenör.

Byggprocess

 

Byggprocess

Under hela byggprocessen har Eirhems projektledare ett nära samarbete med platschefen och arbetsledarna. Det är så vi uppnår det bästa slutresultatet för alla inblandade parter. För att säkerställa en effektiv process används ofta samma byggentreprenör från projekt till projekt så att erfarenhet från tidigare projekt kan tillvaratas och nya idéer arbetas fram. När huset är färdigt görs alltid en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman.

Inflyttning

 

Inflyttning

När huset är färdigt står ofta köpare eller hyresgäster redo att flytta in med en gång. När vi har fått upp husstommen brukar vi bjuda in våra kunder för att ge dem en uppfattning om hur det framtida huset kommer att bli. Oftast löper bygget sedan på fram till inflyttning. En opartisk besiktningsman kontrollerar till sist att allt arbete är riktigt utfört.

Förvaltning

 

Förvaltning

För att ständigt utveckla oss själva och för att alltid hålla oss uppdaterade väljer vi ofta att stanna kvar som ägare och långsiktiga förvaltare av det vi byggt. För oss är det en viktig då det ger oss kontinuerlig förståelse för den verklighet som våra kunder befinner sig i och vilket som är den bästa lösningen för de boende.