.

”Vi bygger ett tryggare boende
med brukaren som utgångspunkt”

Affärsidén för Eirhem bygger på en stabil värdegrund med tre teser. ”Brukaren som utgångspunkt”, ”Inbyggd omsorg” och ”Långsiktiga relationer”. Vi är övertygade om att teserna upplevs i samarbetet och gör skillnad för slutresultatet.

Ett väl rotat samarbete

Eirhem AB ägs till lika delar av de båda koncernerna Trollängen och MACNAT. Dessa två koncerner är väl rotade i bygg- och fastighetsbranschen och har var för sig ett mycket gott renommé. Med en gemensam vision om kvalitet har man ett väletablerat samarbete sedan många år tillbaka. En av nycklarna till vår framgång ligger i organisationens storlek. Med en liten beslutsmässig organisation skapas effektivitet och flexibilitet under hela processen. Detta ger oss möjligheten till hög servicegrad, låga ”overheadkostnader” och med färre led i produktionskedjan anpassar vi projektstyrningen till respektive objekt.

Att bygga miljösmart i längden

För att bli ännu bättre på miljöaspekterna söker vi ständigt nya innovationer som kan bidra till en hållbar utveckling. Energieffektiva lösningar är viktigt när vi utvecklar och bygger våra fastigheter. Låg energiförbrukning uppnås genom välisolerat klimatskal med lågenergifönster, samt balanserad från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Det smarta styrsystemet Ecopilot från Kabona, ger optimal inomhuskomfort och sänker energiförbrukningen med över 25%. Med värmeåtervinning via FTX-aggregat eller värmepumpar får vi både låg energiförbrukning och utmärkt inomhusmiljö. Systemet är standard i Eirhems bostäder.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!